Różne sposoby klasyfikacji obligacji

Obligacje to papiery wartościowe będące instrumentami długu. Posiadacz obligacji jest wierzycielem, a emitent – wystawcą. Same obligacje to nic innego jak dowód na to, iż emitent pożyczył pieniądze od wierzyciela. Wyceną tego rodzaju instrumentów finansowych zajmują się wyspecjalizowane biura doradcze, wśród których pozytywnie wyróżnia się volante.pl/wycena-instrumentow-finansowych-pochodnych-opcji-obligacji . Wycena obligacji przez nie przeprowadzana stanowi w pełni kompleksową usługę biznesową.

Jakiego rodzaju emitenci emitują obligacje?

Emitentami obligacji mogą być różnorakie podmioty, począwszy od państwa (obligacje skarbowe), przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe (obligacje instytucji finansowych) i miasta i gminy (obligacje organów samorządowych), a na działających na polskim rynku firmach skończywszy (obligacje przedsiębiorstw).

Jak długi okres wykupu mogą mieć obligacje?

Jeśli obligacje mają krótki okres wykupu (do 1 roku od momentu ich emisji), są określane mianem krótkoterminowych. Przy okresie wykupu do 5 lat mamy do czynienia z obligacjami średnioterminowymi, a powyżej 5 lat – długoterminowymi.

Gdzie mogą być emitowane obligacje?

Obligacje mogą być emitowane zarówno w kraju emitenta, jak i poza granicami jego państwa. Obligacje krajowe są skierowane przede wszystkim dla nabywców krajowych i funkcjonują w walucie krajowej. Z kolei obligacje zagraniczne, jak łatwo można się domyślić, emitowane zostają poza granicami kraju emitenta. Ich nabywcami również są osoby zamieszkałe poza granicami państwa emitenta, a same obligacje są wystawiane w walucie obcej.

W jaki sposób mogą być oprocentowane obligacje?

Jeśli chodzi o sposób oprocentowania obligacji, można podzielić je na następujące rodzaje: obligacje o oprocentowaniu stałym (gdy odsetki są stałe i wypłacane w konkretnych odstępach czasu), obligacje o oprocentowaniu zmiennym (gdy odsetki nalicza się w odniesieniu do zmiennej stopy procentowej), obligacje zerokuponowe (sprzedawane są one wraz z dyskontem, zaś wykupywane w oparciu o wartość nominalną) oraz obligacje indeksowane (ich oprocentowania opiera się na stopie inflacje. Tego rodzaju papiery wartościowe emituje tylko i wyłącznie Skarb Państwa).

Jak bardzo wiarygodne mogą być obligacje?

Część obligacji ma duży stopień wiarygodności, jednak inne mogą być określane mianem obligacji „wysokiego ryzyka”. Emitują je podmioty, które mają problemy finansowe i decydują się na emisję obligacji wysoko oprocentowanych, jednocześnie nie zawsze mając odpowiednią ilość środków na spłatę swoich zobowiązań.

W jaki sposób zabezpieczone mogą być interesy obligatariuszy?

Obligatariusze mogą nabyć obligacje niezabezpieczone, które nie gwarantują żadnego poręczenia spłaty zobowiązania. Emitują je podmioty o ugruntowanej pozycji. Z kolei obligacje zabezpieczone posiadają gwarancję dodatkową, zapewnioną przez inne jednostki. Dzięki niej pewność zwrotu kapitału staje się większa, jednak emisja zabezpieczonych papierów wartościowych wymaga pokrycia dodatkowych kosztów. Nie jest to więc zbyt popularny i często emitowany typ obligacji.